Akreditované programy


Celodenní programy DVPP pro učitele
- akreditace č.j. MŠMT - 22453/2017-2-828

→ Předsudky a stereotypy
→ Demokracie a lidská práva
→ Demokracie a extremismus
→ Média a extremismus
→ Totalitní režimy. Téma v dlouhodobých projektech
Lektoři: Ing. arch. Dana Gabaľová a Mgr. Peter GabaľAnotace programů

Program č. 1: Předsudky a stereotypy

Nevyhnutným předpokladem předcházení vzniku radikálních postojů je pochopení vzniku a fungování předsudků a stereotypů ve společnosti. Podléhání předsudkům a stereotypům bez uvědomění a korekce je živnou půdou radikalizmu nebo dokonce extremismu. Bohužel i média často negativní stereotypy posilují.

V programu nabízíme trochu teorie, ale hlavně výběr aktivit využívajících kritické myšlení a zážitkové učení, které umožňují předsudky a stereotypy rozeznat, pochopit a předcházet jim.


Program č. 2: Demokracie a lidská práva

V poslední době zaznamenáváme útoky na demokratické principy a na svobodná média nejen ze strany radikálů, ale i od nejvyšších představitelů státu. S tím se ve společnosti zvyšuje míra neporozumění a nesnášenlivosti a také podpora různých alternativních zdrojů.

Společenské problémy, šíření pravicově i levicově radikálních postojů vyvolávají přirozeně odezvu i v řadách žáků a pedagogů. Oblasti reflektované v semináři:


  • Dodržování lidských práv a případy, kdy je důsledné dodržování lidských práv pro jednotlivce nebo skupinu limitováno lidskými právy skupiny jiné.
  • Definice demokracie, projevy aktivního občanství, možnost aktivně zasahovat do dění ve společnosti v rámci zákonných prostředků.
  • Nástup a projevy totalitních režimů postupy využívané k převzetí moci.
  • Role médií.

Seminář nabízí interaktivní programy, pomocí kterých je možné jednotlivé pojmy definovat a pochopit jejich fungování a vliv na jednotlivce a na společnost. Program vychází ze seminářů realizovaných na školách pro žáky a zkušeností lektorů s jejich postoji a přístupy.


Program č. 3: Demokracie a extremismus

Extremisté mění svá témata a aktivity podle událostí, které hýbou společností, využívají strach a neinformovanost občanů. Seminář Demokracie a extremismus tvoří přednášková a interaktivní část.

V odborné přednášce poskytuje pedagogům základní informace o zvoleném tématu (menšiny, antisemitismus, anticikanismus, uprchlíci, islám, Evropská unie atd.) a o postojích k němu napříč společenským spektrem – s důrazem na extrémní myšlenkové proudy.

V interaktivní části seminář nabízí soubor pedagogických postupů a metod, jak získané vědomosti a dovednosti zprostředkovat studentům. Při jednotlivých aktivitách si pedagogové uvědomí své vlastní postoje a možnosti práce v rámci školního kolektivu.


Program č. 4: Média a extremismus

V posledních letech vzrostly útoky na menšiny a různé „nepřátelské“ skupiny a to nejen ze strany radikálních organizací, ovšem i nemálo politiků, dokonce nejvyšších představitelů státu, přímo nebo nepřímo verbálně útočí na principy demokracie, šíří v společnosti nesnášenlivost a xenofobii.

Těmto výrokům a aktivitám věnují pozornost média. Úroveň a objektivita informací přinášených různými médii je různá. Pro žáky je tak důležité „umění“ tyto informace číst a chápat je v souvislostech. Naším cílem je poskytnout pedagogům teoretický základ i praktické dovednosti k tomu, jak žáky provést „džunglí“ informací a hledat objektivní zprávy, jak se vyhnout tendenčním a jednostranným zprávám apod.

K tomu slouží interaktivní přednáška a interaktivní lekce, zaměřené jak na práci novináře, tak na práci s informacemi získanými z médií. Sleduje, jaké argumenty média používají a jakým způsobem mohou ovlivnit třeba hlasování o důležitých zákonech, rozhodnutí soudů nebo výsledky voleb.


Program č. 5: Totalitní režimy. Téma v dlouhodobých projektech

V rámci semináře definujeme totalitní režimy. Jeho účastníci získají základní informace o nástupu a projevech totalitních režimů a také:

  • Možnosti, jak téma srozumitelně přiblížit žákům.
  • Role dlouhodobých projektů - volby tématu, cílů a formy.
  • Nezastupitelné místo příběhů.
  • Práce s médii.
  • Parametry výstupů.
  • Prezentace výstupů a možnost zapojení se do celostátních projektů.

Semináře jsou budovány na principech pedagogického konstruktivismu a využívají postupů kritického myšlení a zážitkového učení. Osmihodinový seminář je možné absolvovat v podobě jednoho seminárního dne nebo ve dvou navazujících čtyřhodinových blocích.

Obsah reflektuje průřezová témata – osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, mediální výchova.

 

Foto: Martin Mráz


Motto

Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,
ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.
(Ján Kollár)

Temnota nemůže vyhnat temnotu; jen světlo to dokáže.
Nenávist nemůže vyhnat nenávist; jen láska to dokáže.
(Martin Luther King)


zdělávání